duminică, 29 septembrie 2013

Bisericile Creștine Baptiste din România și statul comunist


 
Trecutul este parte din noi, din viața noastră și prin cunoașterea lui putem afla mai multe comunitatea sau biserica din care facem parte în cadrul căreia slujim. Un fragment din trecutul recent, respectiv cel al perioadei de început a comunismului românesc, am realizat prin intermediul cărții Bisericile Creștine Baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență, 1948-1965. În cadrul acestei cărți analizarea relației dintre Bisericile Baptiste și statul comunist se realizează pe parcursul a șapte capitole, după cum urmează:
În cadrul capitolului I, Transformări politico-sociale, instituționale și legislative în primele decenii ale comunismului românesc, avem mai multe paliere de analiză.
Primul dintre acestea urmărește schimbările care se produc la nivel politic, cultural și social ca urmare a instaurării regimului comunist în România.
Al doilea palier analizează conceptele teoretice ale raporturilor dintre Stat și Biserică, prin prezentarea modelului protestant caracteristic și baptiștilor, a modelului bizantin care are la bază conceptul de simfonie bizantină conform căruia relația se caracterizează prin armonie, precum și a modelului marxist. Concepția marxistă (comunistă) a relației dintre Biserică și Stat presupunea o separare a Bisericii de Stat, separare care în spațiul românesc a rămas mai mult la nivelul de concept deoarece nu a existat un act legislativ ca în U.R.S.S care să prevadă această despărțire. Pentru corectitudinea științifică este just să precizăm faptul că deși nu a existat o separare totală între regimul comunist și Biserica Ortodoxă Română, statul a acționat în direcția restrângerii drepturilor religioase și a rolului religiei în spațiul public.
După prezentarea cadrului general și teoretic prezentăm tipurile de raporturi ce s-au constituit între regimul comunist și cultele religioase, fie ele istorice (ortodox, catolic, greco-catolic, reformat) sau mai noi (baptist, adventist, creștin după Evanghelie, penticostal). Pentru reglementarea noilor raporturi, regimul comunist a folosit propaganda și a construit un nou cadru legislativ care privea cultele religioase în ansamblul lor, cadrul constituțional, organizarea instituțiilor cu rol decizional în viața cultelor, precum și impunerea unei revizuiri statutului cultului baptist, care va fi aprobat în anul 1950 prin Decretul 1250 alături de statutele celorlalte culte recunoscute din Republica Populară Română.

       Capitolul II, Bisericile Creștine Baptiste și dinamica vieții religioase între anii 1948-1965,prezintă în partea de început elemente de identitate baptistă prin răspunsul la întrebarea cine sunt baptiștii. După prezentarea aspectelor identitare am considerat utilă o scurtă incursiune istorică în perioada de dinaintea celui de-al doilea război mondial pentru a vedea cum au ajuns baptiștii în România, care au fost relațiile cu statul român și cum s-au organizat aceștia din punct de vedere administrativ. Aspectele menționate au avut o continuitate în perioada comunistă, fiind relevante pentru înțelegerea raporturilor dintre Stat și Bisericile Creștine Baptiste din România. Organizarea administrativă pe parcursul anilor 1948-1965 se realizează prin referiri la biserica locală, comunități și Uniunea Baptistă. Viața religioasă se desfășura în cadrul acestor structuri organizatorice și a fost supusă unor reglementări din partea statului, fiind vizate aspectele financiare, reglementarea serviciilor religioase, arondările bisericilor.

Capitolul III, Pastorii baptiști – O viață dedicată slujirii, își propune să răspundă la o întrebare complexă, aceea a modului în care personalul de cult și-a împlinit menirea de a sluji comunității.
Pentru a putea răspunde prezentăm reglementările care au vizat dreptul acestora de a predica, evoluția personalului de cult, oameni fideli în posturi cheie, precum și portrete ale unor personalități care au activat în perioada analizată de noi.

       Capitolul IV, Educația teologică, urmărește modul în care aceasta a putut fi realizată în cadrul bisericilor baptiste, respectiv rolul Seminarului Teologic Baptist din București în acest proces. Prezentăm situația elevilor, lista directorilor instituției, modalități și mijloace de control ale Seminarului Teologic Baptist, informații despre biblioteca Seminarului care nu putea rămâne în afara reglementărilor din domeniul educațional și cultural al noului regim politic. Cu toate constrângerile evidente, bisericile baptiste au avut oportunitatea de a-și forma personalul de cult în cadrul instituției proprii de învățământ, dar și perfecționarea acestora în cadrul Institutului Teologic Ortodox sau Institutului Teologic Protestant de grad universitar din Cluj.

Capitolul V,  „Armonia dintre culte” – un factor al democrației populare, urmărește relația Bisericilor baptiste cu alte biserici și organizații religioase. Sunt abordate atât aspecte care țin de relațiile cu alte culte din România, cât și relațiile externe ale Uniunii Comunităților Creștine Baptiste.
Pe planul relațiilor interne sunt prezentate aspecte ale relației dintre Bisericile baptiste și Biserica Ortodoxă, Biserica reformată, dar și cu cultele evanghelice (creștini după Evanghelie, adventiști, penticostali).
Atunci când ne referim la relațiile cu Biserica Ortodoxă Română (B.O.R.), trebuie avut în vedere modul în care aceasta se raporta la baptiști, precum și cauzele care au determinat poziția acesteia. Menționăm în acest context faptul că Biserica Ortodoxă îi considera pe baptiști niște tolerați și realiza rapoarte către Departamentul Cultelor prin intermediul cărora aceștia erau acuzați de prozelitism, acuzație care venea din neînțelegerea misionarismului evanghelic. Cu toate acestea, perioada analizată de noi este și cea în care reprezentanți ai mai multor culte, printre care se numără și pastorii baptiști, studiază la Institutul Teologic Ortodox din București, denotând faptul că putem vorbi de o anumită normalizare a relațiilor dintre cele două culte la nivelul ierarhiilor superioare.
În cadrul aceluiași capitol analizăm și relațiile baptiștilor cu Biserica Reformată prin prisma faptului că liderii bisericilor baptiste au studiat teologia la Institutul Teologic Protestant din Cluj, instituție de învățământ recunoscută de către autorități ca având statut universitar.
De la relațiile cu protestanții trecem la relațiile cu bisericile evanghelice, biserici cu care baptiștii aveau afinități doctrinare. Raporturile la nivel oficial între cele patru culte neoprotestante s-au realizat individual de către fiecare biserică în parte, dar și instituțional în cadrul Federației Reprezentative a Cultelor Evanghelice Recunoscute din Republica Populară Română, apărută în anul 1950 la inițiativa statului din dorința de a realiza un control mai strict asupra celor patru biserici membre ale organizației menționate.

Capitolul VI, Baptiștii între persecuție și acomodare, tratează dinamica raporturilor dintre Stat și Bisericile Creștine Baptiste prin prisma unor elemente particulare care țin de persecuții, colaborarea unor pastori cu Securitatea sau cu alte organisme ale statului.
Pentru a clarifica aspectele amintite menționăm faptul că atunci când ne referim la persecuții avem în vedere ca prim aspect arestările credincioșilor sau personalului de cult, precum și alte șicane la școală sau la locul de muncă la care credincioșii au fost supuși datorită convingerilor religioase.
Implicarea Bisericii în acțiunile propagandistice ale regimului este un alt aspect pe care îl abordăm în cadrul acestui capitol. Vorbim de faptul că Bisericile Creștine Baptiste au fost folosite în acțiunile propagandistice ale regimului deoarece acesta căuta o legitimare și prin intermediul religiei, dar pe de altă parte urmărea ca Biserica să-i susțină politica. Concret, facem referire la lupta pentru pace, domeniu predilect al regimurilor comuniste, la acțiunile în folos obștesc, precum și la promovarea unei imagini pozitive în Occident. Referitor la acest ultim aspect intră în discuție și problema naționalismului, înțeleasă în acest caz ca o formă/modalitate de atragere la colaborare a credincioșilor sau liderilor baptiști. Regimul făcea apel la naționalism pentru atingerea unor obiective de penetrare informativă în interior sau exterior.

Capitolul VII abordează răspunsul Bisericilor Creștine Baptiste față de constrângerile vieții religioase, a insecurității personale, precum și a persecuțiilor la care au fost supuși reprezentanții și credincioșii baptiști. Partea de final a acestui capitol aduce în discuție un aspect foarte important pentru înțelegerea complexității societății românești, respectiv diferența dintre discursul oficial și realitatea vieții religioase pe parcursul perioadei analizate și prin extensie pe tot parcursul a ceea ce generic denumim perioada comunismului românesc.

În cadrul concluziilor am realizat o sinteză a problematicilor discutate în cadrul fiecărui capitol, prezentând atât diferitele puncte de vedere exprimate de către autorități, cât și de către reprezentanții confesiunilor religioase cu care Bisericile baptiste au colaborat sau au fost supuse persecuțiilor. Pe lângă aspectele menționate, în cadrul concluziilor se regăsesc și punctele de vedere ale Cultului Creștin Baptist, Uniunea Comunităților Creștine Baptiste din R.P.R. (1948-1965), precum și un punct de vedere propriu asupra problematicii în discuție


 Marius Silveșan


Niciun comentariu: